Communicatie = Verbinding
Succesvolle communicatie is verbinding maken. Verbinding maken met andere personen, maar ook met andere bedrijven, instellingen, organisaties én de maatschappij. Om die verbinding te kunnen maken draait het om het Waarom? Waartoe ben je als organisatie op aarde, wat is je diepste bestaansrecht? Pas als je dat helder voor ogen hebt, kun je de volgende stap zetten: visieontwikkeling.

Vervolgens komt de vraag aan de orde welke richting willen we op, welke langere termijn ambitie hebben we, welk gedeeld toekomstbeeld willen we hebben? En daarna volgen er nog meer keuzes. Welke organisatiebrede strategie wordt toegepast om die visie te bereiken? En welke kernwaarden willen we hanteren? Deze waarden zijn het kompas bij de medewerkers bij al hun handelen in hun werkzaamheden om uitvoering te geven aan de missie, visie en strategie. 

Door het bovenstaande wordt duidelijk dat het ontwikkelen van een communicatiestrategie nauw samenhangt met de andere organisatieontwikkelingen en –doelstellingen. Je moet dus ook als communicatiemanager verbinding maken met je eigen organisatie en dat in combinatie met niet alleen de inhoud, maar ook met het proces, de vorm van communicatie en het inleven in de emoties die er spelen. Pas dan kun je succesvol en effectief communiceren. 

De organisatiestrategie vertalen naar een grondige en effectieve strategische communicatieaanpak vergt kennis en ervaring. Welk verhaal wilt u vertellen, via welke media, wie moet dat doen, op welk moment, hoe kan iemand dat doen zonder te sleutelen aan de authenticiteit?

Maar ook: met wie moet worden gecommuniceerd en hoe bereikt u uw communicatiedoelen? Met andere woorden: hoe krijgt u zo effectief mogelijk voor elkaar dat de ander weet wat uw organisatie te bieden heeft?

En dat kan heel breed zijn, want communiceren doe je niet alleen via de media, maar ook direct met andere partijen. Hierbij kunt u denken aan communicatie met bijvoorbeeld algemeen maatschappelijke en politieke organisaties tot werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wanneer doet u dat, met welk middel en op welk moment? Doet u dat door persoonlijke gesprekken, lezingen geven, bijeenkomsten organiseren, rondetafelgesprekken houden, advertenties plaatsen, reclamespots uitzenden, het internet en sociale media optimaal benutten? Bewuste afwegingen en keuzes, daar draait het om.

Kortom: communicatie behoort tot de core business van elk bedrijf of organisatie.

Alleen succesvolle communicatie, het maken van de juiste verbindingen, helpt u om uw doelstellingen en de beoogde resultaten te behalen. Dan is een gedegen voorbereiding en planmatige aanpak dringend gewenst.

Laat mij u helpen uw verhaal te vertellen.